Hoofdstraat 66, 6061 CE Posterholt
+31646057752
info@flowwofnature.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Floww of Nature
Bianca Hausmanns

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Floww of Nature richt zich op natuurgeneeskundige consulten, coaching, counseling, internationale reizen, training en workshops binnen het werkveld van persoonlijke en geestelijke ontwikkeling, in de meest ruime zin van het woord. Floww of Nature is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer:  62263250

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze Floww of Nature, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Floww of Nature. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten, ofwel de verkoop van producten. De afspraken terzake coaching en/of natuurgeneeskundige consulten, worden schriftelijk  vastgelegd, na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft ten alle tijden recht op inzage in het dossier.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar adres, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en facturatie

 1. Alle prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2. Facturen zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever akkoord heeft gegeven, hetzij mondeling, via app en/of per mail.
 4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking van NL16 RBRB 0919 4792 35 t.n.v. Floww of Nature. De betalingstermijn die gehanteerd wordt staat vermeld in de offerte en op de factuur.
 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
 3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen 8 dagen, na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 | Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

Bij aanmelding voor internationale reizen, trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

1. Bij aanmelding en inschrijving tot twaalf weken voor aanvang: aanbetaling 50% van de kosten. De overige 50% dient uiterlijk acht weken voor aanvang te worden betaald.

2. Bij aanmelding en inschrijving binnen vier weken voor aanvang of tijdens de training of workshop: 100% van de kosten.

Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtgever voor consult, training, reizen en workshops met open inschrijving

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

1. Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.

2. Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen op een consult afspraak of bij een training of workshop.

Artikel 8.2 | Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 9 | Het verzetten van coachingsafspraken/consultafspraken

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak niet binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert, zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten. E.e.a. in overleg met opdrachtgever.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten. Opdrachtnemer wijst opdrachtgever nadrukkelijk op eigen verantwoording, mochten er risico’s bestaan na het nemen van welke beslissing dan ook.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 3. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 | Klachtenprocedure

1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk, per mail,  kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting. Floww of Nature is aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie.

De geschillencommissie is Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Contact is mogelijk via: https://gatgeschillen.nl/contact/

Regels en protocollen betreffende het omgaan met klachten

– Een klacht kan worden ingediend door een zaakwaarnemer van de zorgontvanger

– Een klacht kan worden ingediend door een nabestaande of nabeststaande van de zorgontvanger indien deze is overleden

– Een klacht dient duidelijk te zijn; wie is de zorgontvanger, wie klaagt er (contactgegevens zijn vereist), welke CAT-therapeut betreft het, wat is de klacht, wat zijn de feiten

– Een klacht moet in het Nederlands zijn opgesteld

– Gebeurtenissen die onderwerp zijn van een klacht moeten binnen de afgelopen 5 jaar hebben plaatsgevonden

– Gebeurtenissen die onderwerp zijn van een klacht moeten plaatsgevonden hebben in de periode van erkenning van het CAT en overlappen met de periode van lidmaatschap van een geschillencommissie

page39image411110368

Door op akkoord te klikken, gaat u akkoord met onze Cookie instellingen Meer informatie

De Cookie-Instellingen op deze website zijn op "Cookies accepteren" ingesteld. Als u deze website bezoekt zonder verandering van de Cookie-Instellingen of op "Accepteren" klikt, verklaart u zich akkoord.

Schließen